Historia

Geneza banku

Historia dziejów Banku Spółdzielczego w Dobrzycy sięga XIX wieku. W dniu 10 kwietnia 1898 roku ówczesny proboszcz parafii Dobrzyca - Stanisław Niziński, wraz z właścicielem dóbr dobrzyckich - hrabią Józefem Czarneckim i gospodarzem z Klonowy - Andrzejem Morkowskim, utworzyli Bank Ludowy w Dobrzycy. Prezesem Rady Nadzorczej został hrabia Czarnecki.

Najstarszym dokumentem stwierdzającym działalność Banku Ludowego jest Książka Protokołów Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Dobrzycy, która rozpoczęła się również od 10.04.1898 roku. W roku 1899 bank przystąpił do Związku spółek Zarobkowych. W razie potrzeby Związek udzielał bankowi kredytów na dogodnych warunkach, bank zaś był zobowiązany do wnoszenia odpowiedniej składki na rzecz Związku. Główny kapitał, jaki był w posiadaniu banku w momencie założenia to wkłady jego członków.

Bank Ludowy od początku założenia bardzo dobrze prosperował. Osiągał coraz większe zyski, co umożliwiło mu w dniu 17 października 1907 roku podjęcie decyzji o zakupie posiadłości za równowartość 33 tysięcy marek. Do tego czasu bank nie miał własnej siedziby, ale ciągle zwiększał liczbę członków, których w 1910 roku było już 497. Bank został ubezpieczony na wypadek kradzieży na kwotę 100 000 marek. W 1914 roku rozpoczęła się I wojna światowa. Nie przerwało to działalności banku jednak trudno było przeprowadzić jakiekolwiek inwestycje, gdyż pieniądz tracił swą wartość. Zakończenie wojny w 1918 roku nie poprawiło sytuacji banku ponieważ gospodarkę dotknęła inflacja. Aby uniknąć strat wstrzymano działalność kredytową. Sumy zdeponowane w latach 1921 -1924 uległy całkowitej dewaluacji. W dniu 1 maja 1924 roku Banku zawiesił swą działalność z powodu braku kapitału obrotowego. W 1936 roku sytuacja znacznie się poprawiła jednak II wojna światowa doprowadziła bank do upadku. Budynek Banku w Dobrzycy przerobiono na pocztę, a oszczędności przepadły bezpowrotnie.

Działalność banku wznowiono dopiero po wojnie. pierwsze po wojnie zebranie rady nadzorczej i zarządu odbyło się 03.04.1945 roku. Od marca 1947 roku siedziba banku znajdowała się w dawnym ratuszu w Dobrzycy. Bank działał pod nazwą "Bank Ludowy". Funkcję prezesa rady nadzorczej objął W.Goliński a w 1949 roku R.Wilczyński. w roku 1950 Bank Ludowy w Dobrzycy przekształcono w Gminną Kasę Spółdzielczą, której kierownikiem został Stanisław Namysł i pełnił tą funkcję do czerwca 1978 roku. Po tej dacie dyrektorem banku została Pani Kazimiera Maciejewska. Stanowisko to piastowała do marca 1994 roku.

W roku 1956 minister finansów wydał rozporządzenie, które przywróciło bankom brawo do przyjmowania wkładów na własny rachunek. Kasa Spółdzielcza przyjęła ostateczna nazwę placówki 10 maja 1959 roku na walnym zgromadzeniu. Została ona zmieniona na Bank Spółdzielczy, pod która działa do dnia dzisiejszego.

7 września 1975 roku odbyło się zebranie przedstawicieli banku spółdzielczego, na którym wprowadzono zmiany w statucie. w dniu 28.07.1975 roku na posiedzeniu rady nadzorczej podjęto decyzję o zakupie działki przy ul. Nowej 2 pod budowę nowej siedziby banku. W lutym 1984 roku dokonano wmurowania aktu erekcyjnego. Uroczyste oddanie do użytku nowego lokalu banku odbyło się 08.09.1986 roku. Zbiegło się to z obchodami 125-lecia bankowości spółdzielczej w Polsce.

W latach 1987-1989 rewidenci dokonali pełnej lustracji banku i działalność ta została oceniona pozytywnie. Bardzo korzystnym zjawiskiem były działania banku zmierzające do powiększania funduszy własnych poprzez podwyższenie w 1989 roku jednostki udziału statutowego i wpisowego. Od 1994 roku po dziś dzień funkcję prezesa zarządu banku pełni Grażyna Palczewska. Ważną decyzją dla działalności banku było podpisanie w dniu 29.06.1995 r. umowy o zrzeszeniu się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu. Obecnie bank ten pełni rolę banku zrzeszającego pod nazwą handlową SGB-Bank S.A. w Poznaniu. Bank Spółdzielczy w Dobrzycy z ponad 200 centralami banków spółdzielczych tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową (SGB).

Bank Spółdzielczy w Dobrzycy starając się poszerzać swoją działalność przejął w roku 1996 Bank Spółdzielczy w Rozdrażewie, a w 1999 roku Bank Spółdzielczy w Odolanowie. Aktualnie działalność banku obejmuje województwo wielkopolskie.