Kredyt konsumpcyjny

RRSO 11,53%

Kredyt konsumpcyjny udzielany jest na wszelkie potrzeby konsumpcyjne kredytobiorcy. Kredyt udzielany jest w walucie polskiej. Okres kredytowania określa umowa kredytowa. Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat. Kwota kredytu gotówkowego nie może przekroczyć 15-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych kapitałów kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w Banku). Kredytobiorcą może być każda osoba fizyczna posiadająca stałe źródło dochodów.Do wniosku o kredyt należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto i brutto z ostatnich 3 miesięcy.

 2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą;

  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań podatkowych
  • zaświadczenie o nie zaleganiu ze zobowiązaniami na rzecz ZUS lub potwierdzenie wpłat z ostatnich 3 m-cy
  • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody

 3. W przypadku:

  • emerytów - odcinek emerytury za ostatni miesiąc lub kopię decyzji organu przyznającego emeryturę, lub historię rachunku bankowego, na który wpływa emerytura
  • rencistów - odcinek renty za ostatni m-c oraz kopię decyzji organu przyznającego rentę, lub historię rachunku bankowego, na który wpływa renta i kopię decyzji organu przyznającego rentę

 4. W przypadku rolników:

  • pisemne oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów za okres co najmniej 3 miesięcy (po opodatkowaniu, gdy rolnik płaci podatek dochodowy np. z działów specjalnych produkcji rolnej)

 5. Inne dokumenty określone przez Bank, niezbędne do udzielenia danego rodzaju kredytu

Bank może odstąpić od wymogu przedstawiania niektórych z wymienionych w/w dokumentów. Kredyt jest oprocentowany wg stałej stopy procentowej. Oprocentowanie określa umowa kredytowa. Spłata kredytu i odsetek, określonych w umowie, w okresach miesięcznych równych, stałych rat kapitałowo-odsetkowych.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,53%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów prowizji i/lub kosztów ubezpieczenia) 25 000,00 zł; okres kredytowania 60 miesięcy; oprocentowanie stałe 9,10% w stosunku rocznym; całkowity koszt kredytu 7 266,02 zł (w tym: opłata wstępna - aplikacyjna 39,00 zł; prowizja przygotowawcza 987,50 zł; odsetki od kredytu 6 212,52 zł przy założeniu spłaty kredytu w równych miesięcznych ratach; koszt usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł; pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł; opłata za przechowywanie weksla w depozycie 12,00 zł; za otwarcie konta technicznego do obsługi kredytu 15,00 zł); spłata kredytu - 59 miesięcznych równych rat w wysokości 520,21 zł, ostatnia rata 520,13 zł; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 32 266,02 zł. Kalkulacja została sporządzona na dzień 18.12.2017r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez okres, na jaki została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat, i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.Aktualności:
Aby dowiedzieć się więcej o najnowszej ofercie Banku (dotyczącej kredytów konsumpcyjnych) zapraszamy do działu aktualności więcej»